Ankara Muhasebeci

Defter Tutmada Periyodisite Fikri ve Birikim Standardı

Ankara Muhasebeci olarak defter tutmanın dört görevi vardır. Bu taahhütler; Kayıt, düzen, detaylandırma ve inceleme olarak bilinir. Bir muhasebe uzmanının muhasebe takaslarını gerçekleştirirken yüzde 100 periyodiklik kuralına odaklanması tartışılmaz bir gerekliliktir. Periyodiklik fikrini takip etmeyen bir defter tutma döngüsü; eksik veya yanlış kalacaktır.

Defter tutmada periyodiklik fikrinin iş tutarlılığı fikriyle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğu baştan belirtilmelidir. Devam etme fikrine göre, bir işletmenin sadece belirli bir zaman dilimi için düzenlenmesi mümkün değildir. Varsayımsal olarak, bir işletmenin varlığını sonsuza kadar sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, çabanın varlığının ilerlemeyi garanti ettiğine dikkat edilmelidir. Ancak yine de kuruluşların belirli dönemlere göre, özellikle Ankara Muhasebeci ile görev ve defter tutma açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle, teşebbüsün varlığı belirli dönemlere ayrılmalıdır. Periyotlar eşit uzunlukta olmalıdır. En uzun süre; Bir yıl olmalı. Bununla birlikte, işin durumuna göre bir yılı aşan süreler de olabilir. Ne olursa olsun, 12 aydan daha uzun bir süreyi değerlendirmek akıl almaz. Defter tutmada bir yıllık zaman aralığı parasal yıl olarak bilinir. Mali yıl; 1 Ocak – 31 Aralık arasındaki dönemi ele alıyor. Muafiyetlerle, mali ve program yılı benzer bir şeydir. istisnai defter tutma süresi; Mali yıl ile program yılı arasındaki karşıtlığa verilen addır. Olağanüstü defter tutma dönemine geçmesi gereken kuruluşların Ankara Muhasebeci’den izin alması gerekmektedir. Aynı şekilde, Ticaret Ofisi’nden statü almaları gerekir. Vergi tahsilatının gerçekleştirilmesi veya mali yıl dışında bir aydan aya veya üç aylık öncüllerin kapsanması düşünülebilir. Bir an için söylemek gerekirse; defter tutmada periyodiklik fikri; Firmanın varlığı dönemlere ayrılmıştır.

Muhasebede Dönemselliğin Etkileri

Defter tutmada dönemsellik, vergi tarhında önemli bir yere sahiptir. Çünkü Ankara Muhasebeci, kuruluşların ücretleri belirli dönemlerde hesaplaması gerektiğine inanmaktadır. Örneğin, Katma Değer Vergisi; tutarlı bir şekilde telaffuz edilmelidir. Tasarruf edilen porsiyon ücreti aydan aya veya üç ayda bir ilan edilmelidir. Geçici görev üç ayda bir ilan edilir ve kuruluş gideri yıllık olarak açıklanır. Aynı şekilde, periyodikliğin defter tutma etkileri vardır.

Açığa Çıkarma ve İnceleme

Her işletme; mali özetlerini dönemler itibarıyla şekillendirmektedir. Bu tablolardan her firma tarafından verilen birkaç karar vardır. Bu kararların bu süre içinde meşru olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir. Şu an itibariyle, maaş beyannamesi ve mali sicilin belirleyici önlemler olduğu söylenmelidir. Maaş artikülasyonu; En temel defter tutma fikri olarak bilinir. Ücret açıklamasında, bir örgütün ücret ve maliyetleri istikrarlı bir şekilde ilerletilir ve kuruluşun ne kadar fayda ya da talihsizlik yaptığı ortaya çıkarılır. Ödeme bildirimi; Belirli bir süre için hazır. Bu süre ile kastedilen, aydan aya, üç aylık veya yıllık dönemlerdir. Maaş beyannamesinin düzenli aralıklarla bir yerde hazır olması bekleniyor. Birkaç kuruluş bunu tutarlı bir şekilde ayarlayabilir. Toplama fikri doğrudan ödeme beyannamesi ile bağlantılıdır. Ayrıca, muhasebe raporunun düzenlenmesinin benzersiz olduğu söylenmelidir. Bunun nedeni, parasal kaydın, ödeme bildiriminde olduğu gibi, belirli bir dönemdeki değişimleri bildirmemesidir. Parasal kayıt, bir işletmenin belirli bir tarihteki net yerini bildirir. Örneğin, yıllık mali sicile atıf yapıldığında, kuruluşun 31 Aralık 2019 civarında başlayan mali durumu ortaya çıkacaktır. Varlık raporunun periyodiklikle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğu söylenmelidir. Bunun nedeni parasal kayıtların dönemin son gününde yaşananları bildirmesidir.

Kayıt ve Gruplandırma

Kayıt ve gruplama; bütçe raporlarının hazır olup olmadığı önemli bir husustur. Bir kuruluşun bütçe raporlarında hangi bilgilerin yer alacağı; Kayıt verilerine ve bu verilerin mali özetlerde karakterize edileceği şeylere dayanır. Örneğin, bir takasın ilgili dönemle bir yeri olduğunu varsayarsak, makbuz ödenmiş olsun ya da olmasın, o dönemde saklanmalıdır. Periyodiklik ilkesine uyulmasını garanti eden bu kayıtlar; hesap toplama olarak bilinir. Tahsilat hesapları ikiye ayrılır. Ücret ve maliyet toplama hesabı olarak anılır. Birikim hesaplarının yanı sıra, defter tutmada dönemsellik standardına yardımcı olan farklı değişkenler vardır. Değer düşüklüğü hesapları, takip eden ayları veya yılları temsil eden maliyet/ödemeler bu unsurlar arasındadır.

Toplama Kuralı nedir?

Periyodiklik ve toplama kuralı; karşılaştırmalı özelliklere sahiptir. toplamak; gerçekleşmesi demektir. Biriktirme kılavuzuna benzetilebilecek olan, bir ücretin veya maliyetin yer aldığı dönemin ücret açıklamasında dikkate alınmasıdır. Bir ücretin veya maliyetin, alındığı tarih itibariyle önemli bir dönemle birlikte yer aldığı varsayılarak, o dönemin ücret açıklaması için hatırlanması gerekir. Şimdi olduğu gibi; Ücret veya masraf makbuzunun Ankara Muhasebeci tarafından alınmamış olması, ödenmemiş olması, tahsil edilmemiş olması fark etmez. Toplama sistemi; kusursuz zamanlama ile olmalıdır. Maaş beyannamesi yükümlülükleri olduğundan beri. Yıllık değerlendirme, ödeme açıklamasının tamamı üzerinden ödenir. Ayrıca, işletme yöneticilerine temel seçimleri yapma yetkisi vereceğini açıklayan yönetim kurulu; taban agregası üzerinde yapılmıştır.

Varlık raporunun Periyodiklik ve Toplama Standardı ile İlişkisi

Varlık raporunun 18,28,38,48 numaralı hesap demetleri; periyodiklik ve toplama standartları ile ilgili. 18 numaralı hesap demeti; Maliyetler ve sonraki aylara ait birikimler olarak iki alt başlığa ayrılır. Sonraki aylar için maliyetler; Periyodiklik kuralını ele alırken, ödeme toplamaları birikim kılavuzuna bağlıdır. Aynı alt başlıklar; Ayrıca diğer kayıt toplantıları için de geçerlidir. Sonraki aylar için maliyetler; Periyodiklik standardına göre, taksit saatinde ilgili iş defterlerinde tutulamayan ve peşin ödenen ve gelecek aylara ait maliyetlerin takibinde kullanılmaktadır. Ancak sonraki aylarda yeri olmasına rağmen vadesinden önce ödenen masrafların bu deftere yansıtılması mümkündür. Daha önce belirtilen ayda alacaklar bu kayda işlenir ve ilgili işletme defterlerine intikal ettirilir. Ödeme toplantıları bir birikim öncülünde düzenlenir. Devam eden yıl içerisinde dışarıdan tahsil edilecek gelirlerin parçalarının takip edildiği Ankara Muhasebeci defteridir. Gelecek yıllara bağlı ancak önceden ödenmiş maliyetler için bu rekoru kırmak mümkündür. Defter tutma dönemlerinde bu kayıt alacaklandırılarak kapatılır. Ancak, takas kaydında referans verilen işletme defterleri değil, 180 kayıt ücretlendirilir. 28 nolu hesapta ayrıca maaş birikimleri bulunmaktadır. 38 hane ve 48 tapuda masraf toplama planı bulunmaktadır.

Ücret ve Maliyet Birikimleri Kaydı Nedir?

Ankara Muhasebeci’de Defter tutmada, dönem sonuna doğru o dönem için belirlenecek meblağlar, referans maaş hesapları karşılığında birikimli maaş hesabına yazılır. Takip eden dönemde ise ücret tarifesi ile ücretlendirilerek kayıt kapatılır. Bu değişim ücret birikim hesabında gerçekleşir. Ayrıca maliyet birikimleri hesabı; Çok uzun zaman önce ödenmesi gereken, arşiv bazında olması gereken, net tutarları bilinen maliyetlerin takip edildiği kayıttır. Maliyet toplama hesabı; Maliyet biriktiğinde veya harcanan maliyet toplama şu an olduğunda kredilendirilir.

Toplama Standardı veya Periyodiklik Kuralı her şeyi başlatır mı?

Periyodiklik standardı ve toplanma yeri; Ücret veya maliyetler, dönemin ücreti veya maliyeti olarak uygulandığında çeşitli sonuçlar verir. Özellikle vergi tahsilatında hangi rehberin deneneceği kritiktir. Değerlendirmeler nedeniyle, biriktirme kılavuzu genellikle her şeyi başlatır. Periyodiklik kuralının başarılı olabilmesi için birikmiş olarak nitelendirilen bir ödeme veya maliyetin olması gerekir.

 

Paylaş